Demanda_Laboral - PlataformaRPP

Anar al contingut


En què consisteix...?

La Demanda Laboral és una demanda per Reclamació de Quantitat, és a dir, es reclama a l'empresa tots aquells drets que tenien el seu origen en la relació laboral de l'antic empleat.

Aquesta és una demanda ordinària que es presenta davant la jurisdicció social (laboral), raó per la qual, el termini de prescripció és d'un any, a comptar des de la data de jubilació. Tanmateix i segons el criteri de diversos juristes, aquest termini pot ser de cinc anys, o fins i tot no prescriure mai, però la presentació després del primer any, pot representar una dificultat afegida.

En el nostre cas, la demanda reclama el rescabalament de la diferència d'import entre el complement obtingut amb la capitalització dels drets del Pla de Pensions, i allò que s’hauria aconseguit de no haver-se derogat l’antic Règim de Previsió del Personal.
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut