Agenda - PlataformaRPP

Anar al contingut


Propers esdeveniments

2023 - MAIG - 12

SESSIÓ INFORMATIVA - FISCALITAT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ
AFECTACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL T.S.  A LA DECLARACIÓ DE RENDA

El proper dia 12 de maig a les 10:00 hores, tindrà lloc al 'Centre Cívic La Sedeta' del carrer de Sicília 321 de Barcelona, una sessió informativa a càrrec de la Sra. Laia Manté, advocada del Col·lectiu Ronda, per explicar el sentit de la sentència del Tribunal Suprem relativa a la tributació de la pensió de jubilació d’empleats de bancs i caixes d'estalvi, que van cotitzar a les extintes mutualitats de banca o assimilades amb anterioritat al 31 de desembre de 1978.

La sentència reconeix el dret de reduir una part proporcional dels ingressos de la pensió de jubilació en la declaració de renda, mitjançant una reclamació a l'Agència Tributària. Això afecta els quatre darrers exercicis de renda no prescrits (2018-2021).

L'advocada Laia Manté ens explicarà com calcular aquesta reducció i l’efecte que pot tenir en la declaració de renda.


2023 - MARÇ - 23

Dins l'apartat FISCALITAT RESCAT PLA DE PENSIÓ d'aquest web, hi trobareu el vídeo de la interessant xerrada que l'advocat Sr. Pere Capellà Barceló va fer el passat dia 15 de març de 2023, en el decurs de l'Asssemblea Ordinària de la PlataformaRPP celebrada a Barcelona.

2023 - MARÇ - 15

Es convoca Assemblea Ordinària de la PlataformaRPP el dimecres, dia 15 de Març, a les 10:00 hores del matí als locals del 'Centre Cívic La SEDETA', Carrer de Sicília número 321 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:

 • Salutació del president
 • Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2022.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’any 2023.
 • Estat de la demanda contra ELPIDIO SILVA advocats i Elpidio Silva, defensada per l’advocat Sr. Miguel Alzueta.
 • Situació reclamació laboral defensada per l’advocat Sr. Andrés Pérez.
 • Informació per part de l’advocat Sr. Pere Capellà de les darreres resolucions del “Tribunal Económico Administrativo Central” (TEAC) sobre la tributació dels rescats dels plans de pensions de règims de previsió empresarial.
 • Precs i preguntes

2021 - MARÇ - 21

Com ja us vàrem avançar, degut a les restriccions de reunió i mobilitat imposades arrel de la pandèmia de Covid-19, enguany es celebrarà l'assemblea ordinària de la PlataformaRPP de forma no presencial.

Avui, 11 de març de 2021, a través de l'empresa Mailchimp s'ha enviat un correu electrònic a tots els afiliats, amb un enllaç per a participar en les votacions. Si no trobeu aquest correu a la vostra bústia habitual, és possible que hagi anat a parar a la carpeta de spam, correu no desitjat, promocions, social, o paperera del vostre gestor de correu electrònic, per tant, si aquest és el cas, us aconsellem que reviseu aquests llocs per a recuperar-lo. El termini per emetre el vot és de 10 dies, amb data límit el dia 21 de març. Un cop acabada les votacions, s'informarà oportunament dels resultats a través canals habituals.

2021 - MARÇ - 11

Amb motiu de les actuals restriccions de reunió i mobilitat decretades pel Govern, a causa de la pandèmia de Covid-19, es convoca l'assemblea ordinària de la PlataformaRPP, pel proper 11 de Març de 2021, de manera NO PRESENCIAL, en base a les disposicions legals dictades a l’efecte, sense que calgui la reunió física dels associats i sense subjecció a quòrum.

TEMES A TRACTAR
 • Aprovació, si s'escau, de l’estat de Comptes del passat exercici 2020.
 • Aprovació del pressupost per l’any 2021.
 • En no haver-se presentat cap candidatura per a cobrir el càrrecs de la Junta de Govern de la PlataformaRPP, es proposa renovar la candidatura formada pels senyors: Honorat Iniesta Sabater, Xavier Farré Casanova, Pere Pardo Escuté, Ferran Marieges Asensio.
 
SISTEMA DE VOTACIÓ
El dia 11 de març, mitjançant un web d'enquestes, s'enviarà un correu electrònic amb les instruccions de com participar i votar. Tanmateix, depenent de la configuració dels vostres dispositius, podria passar que aquest correu anés a parar a la carpeta de correu no desitjat, brossa o spam, per tant, si no trobeu aquest correu a la vostra bústia, reviseu les carpetes esmentades. Paral·lelament, aquell mateix dia i pels canals habituals, us recordarem l'esdeveniment a fi de que participeu en les votacions proposades.
En el correu de la PlataformaRPP en el que se s'informava de la celebració de l'assemblea ordinària, hi trobareu l’estat de comptes del passat exercici 2020 i el pressupost previst per l'any 2021, que es sotmetrà a votació.
Si algun associat desitja revisar justificants de les despeses, pot demanar-ho a través del correu electrònic: plataformarpp@plataformarpp.com.

2020 - MARÇ - 10
 
Comuniquem que el proper dia 10 de març, a les 10:00 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic La Sedeta, situat al carrer Sicília 321 de Barcelona, l'Assemblea Ordinària de la PlataformaRPP, amb el següent ordre del dia:

 • Salutació i informació de les accions realitzades al llarg de l’any 2019.
 • Presentació i aprovació, si escau, del compte de despeses i ingressos de l'any 2019.
 • Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de despeses per a l'any 2020.
 • Intervenció de la lletrada Sra. Laia Manté del Col·lectiu Ronda, per informar sobre l'estat de les reclamacions a l'Agència Tributària de les autoliquidacions de l'IRPF.
 • Informació de les demandes presentades contra CaixaBank i Fundació la Caixa, pel Règim de Previsió del Personal (Demanda Laboral - Gabinet Casares).
 • Altres informacions.
 • Precs i preguntes.

2019 - DESEMBRE - 2

Comuniquem que el proper dia 2 de Desembre, celebrarem dos reunions seguides al centre cívic La Sedeta, carrer Sicilia 321 de Barcelona.

LA PRIMERA A LES 10:00 Hores - DEMANDA CONTRA ELPIDIO SILVA ABOGADOS
(Pels adherits a la demanda)

LA SEGONA A LES 11:00 Hores - FISCALITAT DEL RESCAT DEL PLA DE PENSIONS
(Per a tots els afiliats)

2019 - JULIOL - 16

Comuniquem que el proper dimarts, dia 16 de juliol a les 11:30 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321, una sessió informativa per parlar de l’estat de les negociacions amb el despatx ELPIDIO SILVA ABOGADOS, sobre la reclamació de les quantitats pagades i no consumides en el procés de la querella contra determinats càrrecs de “la Caixa”.

Exhaurida la via de la mediació, mitjançant el Col·legi d’advocats de Barcelona, sense haver obtingut cap resultat positiu, cal iniciar el procediment judicial.

Per això comptarem amb la presencia del lletrat D. Miguel ALZUETA ANDINO que ens informarà de les diferents fases d'aquest tràmit, dels possibles resultats del judici i de les seves conseqüències.

S’entén que tothom que va donar poders poders al lletrat D. Miguel ALZUETA ANDINO, vol continuar endavant amb les accions judicials. Si algú davant d'aquesta nova fase vol retirar-se del procediment, ho haurà de comunicar per mail a plataformarpp@plataformarpp.com abans de que es presenti la demanda.

Esperem comptar amb la vostra assistència.

2019 - JUNY - 3

Comuniquem que el proper dia 3 de juny, a les 10:00 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321, la Assemblea Ordinària oberta a tots els afiliats de la PlataformaRPP amb el següent ordre del dia:

 • Salutació.
 • Informació sobre la DEMANDA LABORAL tramitada per l'advocat D. Andrés Pérez del Gabinet Casares.
 • Informació sobre l'estat de les gestions i demanda contra el despatx Elpidio Silva Advocats, tramitada per l'advocat D.Miguel Alzueta.
 • Informació per part de la Sra. Laia Manté del "Col·lectiu Ronda", sobre la situació, experiències i possibles actuacions, per tal de reclamar a l'agència tributària (AEAT) la devolució dels imports pagats per doble imposició. Afecta a tots els empleats que varen entrar a l'entitat abans del dia 1 de gener de 1979, degut a que varen cotitzar a la 'Caja de Previsión Laboral".
 • Informació per part de la Sra. Laia Manté del "Col·lectiu Ronda", sobre el tractament fiscal i possible reclamació a l'agència tributària (AEAT) dels imports pagats com a conseqüència dels rescats efectuats del Pla de Pensions d'Empleats de "la Caixa", per la part corresponent a l'aportació inicial de "Drets Passats". Cal tenir en compte que només es poden reclamar  les liquidacions efectuades des del 2014 fins ara, degut a que els exercicis anteriors ja estan prescrits.
 • Precs i preguntes.

2019 - MARÇ - 11
 
Comuniquem que el proper dia 11 de març, a les 10:00 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321 de Barcelona, la Assemblea Ordinària oberta a tots els afiliats de la PlataformaRPP amb el següent ordre del dia:

 • Salutació.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2018.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’any 2019.
 • Reclamació a ELPIDIO SILVA ABOGADOS per l’advocat Sr. D. Miguel Alzueta Andino.
  • Tràmits realitzats.
  • Estat actual de la reclamació.
 • Situació demanda laboral amb l’advocat Sr. D. Andrés Pérez Subirana.
 • Possible deducció en la declaració de renda (IRPF), pels empleats amb antiguitat a “la Caixa” anterior al 01-01-1979, per haver fet pagaments a “Caixa de Previsió Laboral” a través de la nòmina.
 • Precs i preguntes.

2018 - JUNY - 19
Comuniquem que el proper dia 19 de juny, a les 11:00 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321, les següents sessions informatives obertes a tots els afiliats de la PlataformaRPP.

 • Gabinets AIOS Advocats i Despatx Casares, Advocats Associats
Demanda Laboral 2017 - Anàlisi de les pretensions de la nova demanda, en base als estudis actuarials i les consultes realitzades. - Proposta per l'inici d’actuacions concretes.

 • Gabinet Alzueta & Saperas Assessors, S.L.
Reclamació econòmica al gabinet Elpidio Silva Abogados - Fets el primers contactes sense èxit, proposarem l’inici d’accions judicials per dur a terme la reclamació econòmica. - L’advocat D. Miguel Alzueta Andino, encarregat del cas, farà una exposició de la situació, amb indicació dels passos a seguir i les seves conseqüències.

2018 - MAIG - 25
D'acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), que entrarà en vigor el proper dia 25 de maig del 2018, la Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal, en endavant PlataformaRPP, ha modificat la seva Política de Privacitat pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal.

Per aquest motiu, si desitja continuar rebent les comunicacions de la PlataformaRPP, és imprescindible que atorgui el seu consentiment complimentant el formulari que trobarà al final de la pàgina Política de Privacitat d'aquest web.
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut